Filosofi med konfirmander

Filosofi med konfirmander

I sommeren 2015 modtog Filosofipatruljen 260.000 kr fra Folkekirkens uddannelses- og videnscenter. Vores projektbeskrivelse gik ud på at lære præster at filosofere med konfirmander, og derpå undersøge, om konfirmandforberedelsen blev mere relevant for konfirmanderne. Projektet tog sin begyndelse med den gruppe konfirmander, der startede til præst i 2016 og blev konfirmeret i foråret 2017.

Der indgik 8 præster i projektet, 3 fra Lemvig Provsti og 5 fra Aarhus Nordre Provsti. Indledningsvist holdt vi workshops for de deltagende præster, hvor de stiftede bekendtskab med P4C, spørgsmålskvadranten og diverse filosofiske aktiviteter. Fokus var på evnen til at stille spørgsmål i stedet for at give svar.

Projektets metode

Vi indledte med at videofilme en filosofisk samtale, som præsterne førte med konfirmanderne. Vi brugte et lettilgængeligt udstyr, Iris Connect, som er forbundet med en platform, hvor filmene uploades med det samme. Det kan anbefales. På baggrund af denne holdt præsten og en af os et møde, hvor vi kiggede på filmen for at se, hvad der kunne arbejdes med for at skærpe den filosofiske dimension i undervisningen. Det handlede tit om, at præsten skulle lære at holde sig tilbage, lade konfirmanderne tale og kun gribe ind og styre samtalen, når det var absolut nødvendigt.

Vi brugte også videooptagelsen til at analysere graden af dialog og filosofisk spørgen. Denne optagelse sammenlignede vi med en optagelse i slutningen af forløbet for at se, om der blev skabt et mere rummeligt “eksistentielt øverum”, hvor konfirmandernes stemme bliver hørt.

Projektets afslutning

I foråret 2018 afsluttede og konkluderede vi på vores projekt. Kort fortalt kunne vi iagttage, at de konfirmander, hvis præst i højere grad var samtalens leder, stillede filosofiske spørgsmål og derfor gav mere rum til de unge, oplevede konfirmandforberedelsen som mere relevant. Vi bygger vores konklusioner på et spørgeskema til konfirmanderne, vores iagttagelser af samtalerne i konfirmandstuen samt et afsluttende interview med de deltagende præster. I kan læse den endelige rapport på FUV’s hjemmeside. I forbindelse med rapporten udarbejdede vi også en materialesamling til brug for andre, der gerne vil filosofere over religiøse og eksistentielle temaer med unge. Den ligger sammesteds. Nogle af aktiviteterne ligger også i Undervisningsmaterialer.